Πρόγραμμα

82η Συνάντηση Προϊσταμένων Μ.Ο.Δ.Υ. των Ε.Λ.Κ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων με την προαιρετική συμμετοχή των Προέδρων Ε.Λ.Κ.Ε.
Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023
09:00 - 09:30
Προσέλευση/Σύνδεση συμμετεχόντων/ουσών

Αίθουσα 1 Corfu Palace
09:30 - 11:30
Χαιρετισμοί - Α΄ Πρωινή Συνεδρία

Χαιρετισμοί - Α΄ Πρωινή Συνεδρία

Χαιρετισμός της Αντιπρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγήτριας Χριστίνας Μπενέκη.

Χαιρετισμός της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ελισσάβετ Παπαδοπούλου.

Ενότητα Α - Θεσμικά Θέματα των Ε.Λ.Κ.Ε.

 1. Νέες βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε..

Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 1. Περί υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων (Ν. 5026/2023).

Εισηγητής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 1. Αποκωδικοποίηση της νέας ΥΠΑΣΥΔ για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Εισηγητές: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ενότητα Β - Οικονομικά Θέματα των Ε.Λ.Κ.Ε.

 1. Ενημέρωση σχετικά με την αναγκαιότητα αλλαγής συντονιστή της διαχείρισης της οικονομικής συνδρομής των Ελληνικών Πανεπιστημίων που απορρέει από τη συμμετοχή της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων ως μέλος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA).

Εισηγητής: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 1. Μεθοδολογία σύνταξης τιμοκαταλόγου για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα εργαστήρια των Πανεπιστημίων.

Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 1. Υποχρέωση ετήσιας απόδοσης από μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. ποσοστού 7% επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Εισηγητής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αίθουσα 1 Corfu Palace
11:30 - 12:00
Διάλειμμα - Καφές

Αίθουσα 1 Corfu Palace
12:00 - 13:30
Β΄ Πρωινή Συνεδρία

Ενότητα Γ - Διαχειριστικά Θέματα των Ε.Λ.Κ.Ε..

 1. Διάρκεια υποχρεωτικής τήρησης και διαδικασίες εκκαθάρισης των αρχείων του δημοσίου τομέα.

Εισηγητές: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 1. Χορήγηση βεβαίωσης υπολογισμού χρονοχρέωσης μελών Δ.Ε.Π. από/ προς τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.

Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 1. Υποχρέωση Ε.Λ.Κ.Ε. περί απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας για την επίβλεψη των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζεται η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε..

Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 1. Διαχειριστικά θέματα αναφορικά με τα επιδοτούμενα προγράμματα Voucher που υλοποιούνται μέσω των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Πανεπιστημίων.

Εισηγητές: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 1. Αναγκαιότητα τροποποίησης Οδηγών Διαχείρισης των έργων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ..

Εισηγητής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 1. Λοιπά Θέματα - Ανακοινώσεις.

Ενότητα Δ- Συμπεράσματα - Πορίσματα

Προετοιμασία εισηγήσεων και προτάσεων προς την 87η  Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Αίθουσα 1 Corfu Palace
13:30 - 14.30
Γεύμα | Ξενοδοχείο Corfu Palace

Αίθουσα 1 Corfu Palace
19:00 - 19:30
Συναυλία | Ionian Camerata του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

Πρόγραμμα

 1. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), «Divertimento» σε Ρε Μείζονα για Ορχήστρα Εγχόρδων, K.136, Allegro, Andante, Presto
 2. Dag Wirén (1905-1986), «Serenad» για Ορχήστρα Εγχόρδων, op.11, Allegro Molto
 3. Νίκος Σκαλκώτας (1904-1949), «Πέντε Ελληνικοί Χοροί» για ορχήστρα εγχόρδων: Κρητικός, Ηπειρώτικος

Διδασκαλία και διεύθυνση: Σπύρος Γκικόντης

Αίθουσα Εκδηλώσεων Ιονίου Ακαδημίας
19:30
Δείπνο ΜΟΔΥ / ΕΛΚΕ

Εστιατόριο Πέργολα, Αγίας Σοφίας 18, Κέρκυρα

3η Συνάντηση Προέδρων Πανεπιστημιακών Κέντρων Έρευνας και Καινοτομίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων
Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023
09:00 - 09:30
Προσέλευση/Σύνδεση συμμετεχόντων/ουσών

Αίθουσα 2 Συγκλήτου
09:30 – 09:45
Έναρξη εργασιών, Καλωσόρισμα Προεδρεύοντα και Προεδρείου, Χαιρετισμοί
 • Ανδρέας Φλώρος, Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
 • Παναγιώτης Βλάμος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΑ.Κ.Ε.Κ. Ιονίου Πανεπιστημίου
Αίθουσα 2 Συγκλήτου
09:45 - 12:00
Α’ Συνεδρία | Εισηγήσεις

Νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΠΑ.Κ.Ε.Κ. (Ν.4957/2022). Ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων, νέες δυνατότητες, ευκαιρίες, βελτιώσεις                

Θέματα Χρηματοδότησης της Έρευνας, Ερευνητικού Προσωπικού και Προσωπικού Υποστήριξης στα ΠΑ.Κ.Ε.Κ.

Εξωστρέφεια Εσωτερικού Ερευνητικού Οικοσυστήματος και Ανάπτυξη Εξωτερικού Οικοσυστήματος Καινοτομίας και σύνδεση του με την Επιχειρηματικότητα

Διαθεματικός Χαρακτήρας Ερευνητικών Ινστιτούτων και Καινοτομικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί (clusters)

Αίθουσα 2 Συγκλήτου
12:00 – 12:15
Διάλειμμα – Καφές

Φουαγιέ της Ιονίου Ακαδημίας
12:15 – 13:00
Β’ Συνεδρία | Συζήτηση – Συμπεράσματα

Προετοιμασία εισηγήσεων και προτάσεων προς την 102η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Αίθουσα 2 Συγκλήτου
13:00 - 14:00
Γεύμα | Φουαγιέ της Ιονίου Ακαδημίας

Φουαγιέ της Ιονίου Ακαδημίας
19:00 - 19:30
Συναυλία | Ionian Camerata του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

Πρόγραμμα

 1. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), «Divertimento» σε Ρε Μείζονα για Ορχήστρα Εγχόρδων, K.136, Allegro, Andante, Presto
 2. Dag Wirén (1905-1986), «Serenad» για Ορχήστρα Εγχόρδων, op.11, Allegro Molto
 3. Νίκος Σκαλκώτας (1904-1949), «Πέντε Ελληνικοί Χοροί» για ορχήστρα εγχόρδων: Κρητικός, Ηπειρώτικος

Διδασκαλία και διεύθυνση: Σπύρος Γκικόντης

Αίθουσα Εκδηλώσεων Ιονίου Ακαδημίας
19:30
Δείπνο

Κέντρο Εστιάσεως και Αναψυχής Olympic Palace, Σιδάρι, Δήμος Βόρειας Κέρκυρας (Αναχώρηση Λεωφορείων από το Ξενοδοχείο Corfu Palace)

33η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Φοιτητικής Μέριμνας και Διασφάλισης Ποιότητας των Ελληνικών Πανεπιστημίων
Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023
13:30 - 14.30
Γεύμα | Ξενοδοχείο Corfu Palace

Αίθουσα 1 Corfu Palace
14:30 - 15:00
Προσέλευση/Σύνδεση συμμετεχόντων/συμμετεχουσών

Αίθουσα 1 Corfu Palace
15:00 – 15:30
Έναρξη εργασιών, Χαιρετισμός του Προεδρεύοντα Αντιπρύτανη και Προεδρείου, Χαιρετισμοί

Αίθουσα 1 Corfu Palace
15:30 - 16:45
Α’ Συνεδρία - Παρουσιάσεις ειδικών ομιλητών

Εισηγητής: Καθηγητής Περικλής Μήτκας, Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης

Φοιτητικές Εστίες και Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δέρβος, Πρόεδρος Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

Αίθουσα 1 Corfu Palace
16:30 - 17:00
Διάλειμμα - Καφές

Αίθουσα 1 Corfu Palace
16:45 - 18:00
Β΄ Συνεδρία - Εισηγήσεις για Θέματα Διασφάλισης Ποιότητας και Φοιτητικής Μέριμνας

Ζητήματα πιστοποίησης των ΠΜΣ (Β΄ Κύκλου Σπουδών) των Ελληνικών ΑΕΙ

Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Έφη Παπαγεωργίου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ζητήματα πιστοποίησης των ΠΔΣ (Γ΄ Κύκλου Σπουδών) των Ελληνικών ΑΕΙΕισηγητής: Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Οι μετεγγραφές φοιτητών: ένα μεγάλο διαχρονικό πρόβλημα του ΑΠΘ και των ελληνικών πανεπιστημίων και ανάγκη αντιμετώπισής του Εισηγητής: Καθηγητής Δημήτρης Κωβαίος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αίθουσα 1 Corfu Palace
18:00 - 18:30
Γ΄ Συνεδρία - Συμπεράσματα προς την 102η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Αίθουσα 1 Corfu Palace
19:00 - 19:30
Συναυλία | Ionian Camerata του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

Πρόγραμμα

 1. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), «Divertimento» σε Ρε Μείζονα για Ορχήστρα Εγχόρδων, K.136, Allegro, Andante, Presto
 2. Dag Wirén (1905-1986), «Serenad» για Ορχήστρα Εγχόρδων, op.11, Allegro Molto
 3. Νίκος Σκαλκώτας (1904-1949), «Πέντε Ελληνικοί Χοροί» για ορχήστρα εγχόρδων: Κρητικός, Ηπειρώτικος

Διδασκαλία και διεύθυνση: Σπύρος Γκικόντης

Αίθουσα Εκδηλώσεων Ιονίου Ακαδημίας
19:30
Δείπνο

Κέντρο Εστιάσεως και Αναψυχής Olympic Palace, Σιδάρι, Δήμος Βόρειας Κέρκυρας (Αναχώρηση Λεωφορείων από το Ξενοδοχείο Corfu Palace)

5η Συνάντηση Νομικών Συμβούλων των ΕΑΔΙΠ των Ελληνικών Πανεπιστημίων
Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023
13:00 - 14:00
Γεύμα | Φουαγιέ της Ιονίου Ακαδημίας

Φουαγιέ της Ιονίου Ακαδημίας
13:30 - 14:00
Προσέλευση/Σύνδεση συμμετεχόντων/συμμετεχουσών

Αίθουσα 2 Συγκλήτου
14:00 – 14:15
Έναρξη εργασιών, Καλωσόρισμα Προεδρεύοντα, Χαιρετισμοί
 • Ευστάθιος Μακρής, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Διοικητικών Υποθέσεων και Προγραμματισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου
 • Σπυρίδων Δραγομάνοβιτς, Δικηγόρος του Ιονίου Πανεπιστημίου
 • Ιωάννης Κοντός, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας
Αίθουσα 2 Συγκλήτου
14:15 - 16:00
Α’ Συνεδρία | Εισηγήσεις

Σύσταση εταιρείας. Σκοπός / διαχείριση / λογιστική παρακολούθηση.

Θέματα προσωπικού, διαδικασία πρόσληψης, διάθεσης και απόσπασης

Άμεσα / έμμεσα οφέλη των ΕΑΔΙΠ. 

Αίθουσα 2 Συγκλήτου
16:00 - 16:30
Β’ Συνεδρία | Συμπεράσματα

Αίθουσα 2 Συγκλήτου
16:30 - 17:00
Καφές - Ιόνιος Ακαδημία

Φουαγιέ της Ιονίου Ακαδημίας
19:00 - 19:30
Συναυλία | Ionian Camerata του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

Πρόγραμμα

 1. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), «Divertimento» σε Ρε Μείζονα για Ορχήστρα Εγχόρδων, K.136, Allegro, Andante, Presto
 2. Dag Wirén (1905-1986), «Serenad» για Ορχήστρα Εγχόρδων, op.11, Allegro Molto
 3. Νίκος Σκαλκώτας (1904-1949), «Πέντε Ελληνικοί Χοροί» για ορχήστρα εγχόρδων: Κρητικός, Ηπειρώτικος

Διδασκαλία και διεύθυνση: Σπύρος Γκικόντης

Αίθουσα Εκδηλώσεων Ιονίου Ακαδημίας
20:00
5η Συνάντηση Νομικών Συμβούλων των ΕΑΔΙΠ των Ελληνικών Πανεπιστημίων | 2η Συνάντηση Νομικών Συμβούλων των Ελληνικών Πανεπιστημίων: Δείπνο προς τιμήν των Νομικών Συμβούλων από τον Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας

Εστιατόριο Πέργολα, Αγίας Σοφίας 18, Κέρκυρα

2η Συνάντηση Νομικών Συμβούλων των Ελληνικών Πανεπιστημίων
Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023
16:30 - 17:00
Καφές - Ιόνιος Ακαδημία

Φουαγιέ της Ιονίου Ακαδημίας
17:00 – 17:15
Έναρξη εργασιών, Καλωσόρισμα Προεδρεύοντα, Χαιρετισμοί
 • Ευστάθιος Μακρής, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Διοικητικών Υποθέσεων και Προγραμματισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου
 • Σπυρίδων Δραγομάνοβιτς, Δικηγόρος του Ιονίου Πανεπιστημίου
 • Ιωάννης Κοντός, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας
Αίθουσα 2 Συγκλήτου
17:15 - 19:00
Α’ Συνεδρία | Εισηγήσεις

Δημιουργία Αποθετηρίου Γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 Ο Ρόλος των Νομικών Υπηρεσιών  στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Θέματα Βιοηθικής και Δεοντολογίας.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Οργάνωση Νομικών Υπηρεσιών. Διαδικασία για τη στελέχωση με ασκούμενο/η δικηγόρο.
Εισηγήτρια: Δροσοπούλου Σοφία – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 Νομική Υπηρεσία και Κανονιστική Συμμόρφωση. Εσωτερικός Έλεγχος.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Νέο πειθαρχικό Δίκαιο. Πειθαρχικό Δίκαιο Φοιτητών.
Πειθαρχικό μελών ΔΕΠ – Εισηγητές: Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πειθαρχικό Δίκαιο Φοιτητών – Εισηγήτρια: Κων/να Αθηναίου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Study in Greece: Aστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την προώθηση των Σπουδών στην Ελλάδα. Εισηγήτρια: Αριστέα Μαρούντα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 Αγωγές Μελών ΔΕΠ και ΕΕΠ/ ΕΤΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού για επιδόματα. Νομολογιακή Αντιμετώπιση.
Εισηγητής: Σπυρίδων Δραγομάνοβιτς, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 Διαχείριση ανωνύμων και επωνύμων καταγγελιών στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον.
Εισηγητές: Έλλη Βενεδίκτου, ΕΜΠ, Σπυρίδων Σκλήρης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προβληματική και  ζητήματα από την εφαρμογή του νέου ν.4957/22
Σε σχέση με την εκλογή Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών Συμβουλίου Διοίκησης
Εισηγητές: Ευάγγελος Ζωγράφος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ουρανία-Ηρώ Αλεξάνδρου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Μαρίνα Μιχελάκη, Ελληνικό Μεσογειακό Παν/μιο
Δωρεάν φοίτηση σε ΠΜΣ, Μητρώα Γνωστικών αντικειμένων, εξέλιξη μελών ΔΕΠ, Εντεταλμένοι διδάσκοντες  - Εισηγήτρια: Αθανασία Μήτρου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Risk Management. Κυβερνοεπιθέσεις. Ζητήματα αυτόματης ενημέρωσης, crisis management team και συνεργασία με το Δικηγόρο.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αίθουσα 2 Συγκλήτου
19:00 - 19:30
Β’ Συνεδρία | Συμπεράσματα

Θεσμοθέτηση διμηνιαίας διαδικτυακής συνάντησης των νομικών συμβούλων των Ελληνικών Πανεπιστημίων μέσω e-presence

Αίθουσα 2 Συγκλήτου
20:00
5η Συνάντηση Νομικών Συμβούλων των ΕΑΔΙΠ των Ελληνικών Πανεπιστημίων | Δείπνο προς τιμήν των Νομικών Συμβούλων από τον Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας

Εστιατόριο Πέργολα, Αγίας Σοφίας 18, Κέρκυρα

33η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διοικητικών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023
09:00 – 09:30
Προσέλευση/Σύνδεση συμμετεχόντων/συμμετεχουσών

Αίθουσα 1 Corfu Palace
09:30 – 09:45
Έναρξη εργασιών, Καλωσόρισμα Προεδρεύοντα και Προεδρείου, Χαιρετισμοί

Αίθουσα 1 Corfu Palace
09:45 - 11:30
Α' Συνεδρία | Παρουσιάσεις - Εισηγήσεις

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια
Εισηγητής: Καθηγητής Δημήτρης Καραδήμας, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θέματα Πρακτικής Άσκησης
Εισηγητής: Καθηγητής Δρόσος Γκιντίδης, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών
Εισηγητής:  Καθηγήτρια Ελένη Μήλιου, Αντιπρύτανης Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, Διεθνοποίησης και Φοιτητικής Μέριμνας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια: Ένας σπουδαίος θεσμός, Η εμπειρία από τη συμμετοχή του ΑΠΘ στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Epicur
Εισηγητής: Καθηγητής Δημήτρης Κωβαίος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Οι δράσεις εξωστρέφειας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Εισηγητής: Αν. Καθηγητής Κωνσταντίνος Πετρίδης, Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αίθουσα 1 Corfu Palace
11:30 - 11:45
Διάλειμμα - καφές

Αίθουσα 1 Corfu Palace
11:45 - 13:30
Β' Συνεδρία | Παρουσιάσεις - Ανακοινώσεις

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων
Εισηγητής: Επ. Καθηγήτρια Σοφία Μαυρίκου, Μέλος της ΕΙΦ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Προγραμματισμός προκηρύξεων νέων θέσεων ΔΕΠ
Εισηγητής: Καθηγητής Διονύσιος Μαντζαβίνος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δράσεις του δικτύου Κέντρων Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης των Ελληνικών ΑΕΙ
Εισηγητής: Ζωή Γαβριηλίδου, Συντονίστρια και ΕΥ του Έργου «Οριζόντια Δράση Γραφείων Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης των ΑΕΙ»  

Συμπεράσματα - Πορίσματα

Προετοιμασία εισηγήσεων και προτάσεων προς την 102η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Αίθουσα 1 Corfu Palace
13:00 - 14:30
Γεύμα: Πρυτάνεις - Αντιπρυτάνεις: Corfu Palace

Αίθουσα 1 Corfu Palace
20:00
Δείπνο

Εστιατόριο Olympia Mare, Γουβιά, Κέρκυρα (Αναχώρηση λεωφορείων από το Corfu Palace)

22η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023
09:30 – 10:00
Προσέλευση/Σύνδεση συμμετεχόντων/συμμετεχουσών

Αίθουσα 2 Συγκλήτου
10:00 - 10:15
Έναρξη εργασιών, Καλωσόρισμα Προεδρεύοντα και Προεδρείου, Χαιρετισμοί

Αίθουσα 2 Συγκλήτου
10:15 - 11:30
Α’ Συνεδρία

Το ζήτημα της προσαύξησης αποδοχών κατά την εκπαιδευτική άδεια μέλους ΔΕΠ στην αλλοδαπή

Εισηγητές: Καθηγητής Χρίστος Παπαθεοδώρου, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης - Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών  

α) Επί της διαδικασίας εγκρίσεων ανεξόφλητων υποχρεώσεων προηγουμένων οικονομικών ετών

β) Επί της διαδικασίας εγκρίσεων χρήσης ταμειακών διαθεσίμων για περιπτώσεις κοινωνικών παροχών (όπως σίτισης) και εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων

γ) Επί θεμάτων συμβάσεων σίτισης των φοιτητών λόγω αύξησης ημερήσιου σιτηρεσίου από 1,80 ευρώ σε 2,00 ευρώ

Εισηγητής: Καθηγητής Ευστράτιος Τζιρτζιλάκης, Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Αίθουσα 2 Συγκλήτου
11:30 - 11:45
Διάλειμμα - καφές

Φουαγιέ της Ιονίου Ακαδημίας
11:30 - 13:00
Β’ Συνεδρία

Παρουσίαση εφαρμογής έκδοσης αντιγράφων τίτλων σπουδών μέσω gov.gr

Εισηγητής: Κων/νος Χαμπίδης, Γραφείο Υπουργού, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Η εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης στα Α.Ε.Ι. (π.δ. 54/2018)

Εισηγήτριες: Ιφιγένεια Χειρδάρη, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών - Νικολέττα Κουρή, Αναπλ. Προϊσταμένου Τμήματος Προϋπολογισμού, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Συμπεράσματα - Πορίσματα  Προετοιμασία εισηγήσεων και προτάσεων προς την 102η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων. 

Αίθουσα 2 Συγκλήτου
13:00-14:00
Γεύμα: Αντιπρυτάνεις Οικονομικών

Φουαγιέ της Ιονίου Ακαδημίας
20:00
Δείπνο

Εστιατόριο Olympia Mare, Γουβιά, Κέρκυρα (Αναχώρηση λεωφορείων από το Corfu Palace)

87η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης/Προέδρων Επιτροπών Ερευνών με τη συμμετοχή των Προϊσταμένων Μ.Ο.Δ.Υ. των Ε.Λ.Κ.Ε.
Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023
13:00 - 14:30
Γεύμα: Πρυτάνεις - Αντιπρυτάνεις: Corfu Palace

Αίθουσα 1 Corfu Palace
13:00-14:00
Γεύμα: Προϊστάμενοι ΜΟΔΥ/Νομικοί ΕΛΚΕ

Φουαγιέ της Ιονίου Ακαδημίας
14:00 - 14:30
Προσέλευση/Σύνδεση συμμετεχόντων/ουσών

Αίθουσα 1 Corfu Palace
14:30 - 16:30
Έναρξη εργασιών - Α' Απογευματινή Συνεδρία

Χαιρετισμοί - Α΄ Απογευματινή Συνεδρία.

Χαιρετισμός του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Ανδρέα Φλώρου.

Χαιρετισμοί των Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του Προεδρείου της Συνόδου.

Ενότητα Α - Ενημέρωση από ειδικούς ομιλητές.

 • Παρουσίαση δεικτών έρευνας και χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας και Ετήσιες Εκθέσεις Επιδόσεων.

Εισηγητής: Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας,Πρόεδρος Εθνικής Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

 • Ολοκλήρωση δράσεων για τα Α.Ε.Ι. στο ΕΣΠΑ 2014-2020 - Ενημέρωση για την πορεία της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027 και του Προγράμματος Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή.

  Εισηγήτρια: Νίκη Δανδόλου, Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 • Οι δράσεις της Ε.Υ.Δ.Ε. Ε.Κ. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ο σχεδιασμός νέων δράσεων στο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Εισηγήτρια: Δέσποινα Κράλλη, Αναπλ. Προϊσταμένου Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 • Χρηματοδότηση δράσεων για τα Πανεπιστήμια μέσω του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ..

Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Ξένη Χρυσοχόου, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Αίθουσα 1 Corfu Palace
16:30 - 17:00
Διάλειμμα - Καφές

Αίθουσα 1 Corfu Palace
17:00 - 19:30
Β΄ Απογευματινή Συνεδρία

 Ενότητα Β - Πορίσματα της 82ης Συνάντησης Προϊσταμένων Μ.Ο.Δ.Υ. των Ε.Λ.Κ.Ε..

Παρουσίαση πορισμάτων, συζήτηση των θεμάτων και λήψη αποφάσεων.

Εισηγήτρια: Ελισσάβετ Παπαδοπούλου, Αναπλ. Προϊσταμένη της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου

Ενότητα Γ - Χρηματοδότηση της Έρευνας και Συναφή Θέματα.

 1. Ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες για την επανέναρξη της διαδικασίας της καταβολής της εθνικής χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα.

Εισηγητές: Καθηγήτρια Χριστίνα Μπενέκη, Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 1. Πρόταση δημιουργίας Συνδέσμου Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Εισηγητής: Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 1. Ανάπτυξη και χρηματοδότηση δράσης προβολής και επιβράβευσης ερευνητικών δράσεων από τη Σύνοδο των Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Εισηγητής: Καθηγητής Ιωάννης Κ. Καλδέλλης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ενότητα Δ – Θεσμικά & Διαχειριστικά Θέματα Ε.Λ.Κ.Ε..

 1. Νέες βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε..

Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Χριστίνα Μπενέκη, Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου

 1. Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Χριστίνα Μπενέκη, Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου

 1. Διαχειριστικά θέματα υλοποίησης επιδοτούμενων προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται μέσω των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιστημίων σε συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Εισηγητής: Καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 1. Συγκρότηση μόνιμης ομάδας εργασίας από Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης αρμόδιας για θεσμικές και διαχειριστικές παρεμβάσεις ενόψει της έναρξης της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021 - 2027.

Εισηγητές: Καθηγητής Στέργιος Μαρόπουλος, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγήτρια Χριστίνα Μπενέκη, Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου

 1. Λοιπά Θέματα - Ανακοινώσεις.

Ενότητα Ε- Συμπεράσματα - Πορίσματα.

Προετοιμασία εισηγήσεων και προτάσεων προς την 102η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Αίθουσα 1 Corfu Palace
20:00
Δείπνο

Εστιατόριο Olympia Mare, Γουβιά, Κέρκυρα (Αναχώρηση λεωφορείων από το Corfu Palace)

102η Τακτική Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων με τη συμμετοχή των Αντιπρυτάνεων και Αντιπροέδρων Δ.Ε.
Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023
09:00 – 09:30
Προσέλευση/Σύνδεση συμμετεχόντων/συμμετεχουσών

Αίθουσα 1 Corfu Palace
09:30 – 09:45
Έναρξη εργασιών, Καλωσόρισμα Προεδρεύοντα και Προεδρείου 102ης Συνόδου Πρυτάνεων

Αίθουσα 1 Corfu Palace
09:45 – 10:15
Χαιρετισμοί
 1. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων
 2. Μερόπη Υδραίου, Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
 3. Γεώργιος Μαχειμάρης, Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας
 4. Κωνσταντίνος Λέσσης, Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας
 5. Ιωάννης Κοντός, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας
Αίθουσα 1 Corfu Palace
10:15 – 12:15
Α’ Συνεδρία | Εισηγήσεις Συνόδων
 1. Πορίσματα συνάντησης Προέδρων Πανεπιστημιακών Κέντρων Έρευνας και Καινοτομίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων
 2. Πορίσματα Συνόδου Αντιπρυτάνεων Φοιτητικής Μέριμνας και Διασφάλισης Ποιότητας
 3. Πορίσματα Συνόδου Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διοικητικών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
 4. Πορίσματα Συνόδου Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
 5. Πορίσματα Συνόδου Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Αίθουσα 1 Corfu Palace
12:15 – 12:45
Διάλειμμα – Καφές

Αίθουσα 1 Corfu Palace
12:45 – 14:00
Β’ Συνεδρία | Προσκεκλημένοι Ομιλητές
 1. Οι πανεπιστημιακές σπουδές και η προοπτική διορισμού στο Δημόσιο, Αθανάσιος Παπαϊωάννου, Πρόεδρος ΑΣΕΠ
 2. Η Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ και ο Νόμος "Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα", Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής Ανώτατης Εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘ
 3. Ενημέρωση από την ΕΘΑΑΕ για θέματα διασφάλισης ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Περικλής Μήτκας, Πρόεδρος ΕΘΑΑΕ
 4. Πρόγραμμα ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ, απολογισμός και μελλοντικές δράσεις, Άρης Φατούρος, Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής
  των Ελλήνων
   
 5. Study In GREECE, Αν. Καθηγητής Χρήστος Μιχαλακέλης – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 6. Η πορεία της Πρακτικής Άσκησης υπό το πρίσμα του νόμου 4957 του 2022, Καθηγητής Αντώνιος Κορωναίος, Υπεύθυνος Οριζόντιας Δράσης Γραφείων Πρακτικής Άσκησης  
Αίθουσα 1 Corfu Palace
14:00 - 14:30
Ειδική Τελετή | Υπογραφή Καταστατικού Study In Greece

Αίθουσα 1 Corfu Palace
14:30 – 16:00
Γεύμα | Ξενοδοχείο Corfu Palace

Αίθουσα 1 Corfu Palace
16:00 – 17:00
Γ’ Συνεδρία | Τοποθετήσεις Εκπροσώπων Ομοσπονδιών Προσωπικού
 1. Καθ. Ιωάννης Σεϊμένης, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ  
 2. Γεώργιος Οικονομόπουλος, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων ΕΕΠ (ΟΣΥΕΕΠ)  
 3. Δημήτριος Λαμπράκης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων ΕΕΔΙΠ (ΠΟΣΕΕΔΙΠ)  
 4. Στέφανος Καρβέλης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕΤΕΠ (ΠΟΕΤΕΠ)  
 5. Νίκη Χρονοπούλου, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΔΠΤΕ)  
Αίθουσα 1 Corfu Palace
17:00 – 18:00
Δ’ Συνεδρία | Ειδική Θεματολογία
 1. Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση: Δεοντολογία και κανονιστικό πλαίσιο (Ανδρέας Φλώρος, Πρύτανης ΙΠ και Ζωή Γαβριηλίδου, Συντονίστρια του Δικτύου Κέντρων Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης των Ελληνικών ΑΕΙ)  
 2. Δίκτυο της Ένωσης Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων (Νικόλαος Παπαϊωάννου, Πρύτανης ΑΠΘ)
 3. Ενημέρωση για δράσεις Υποστήριξης ακαδημαϊκών σε κίνδυνο, (Εκπρόσωποι Ελληνικού Δικτύου Scholars at Risk)  
 4. Ερευνητικές δράσεις, η Γ.Σ. και το πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, Δημήτριος Βέργαδος, Πρόεδρος Γ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
Αίθουσα 1 Corfu Palace
19:00-20:00
Συναυλία | Χορωδία και Φωνητικό Σύνολο - Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

Πρόγραμμα

Μέρος Α’  | Χορωδία ΤΜΣ

Mass for Peace "The Armed Man" του Karl Jenkins
Μέρη: The Armed Man, Kyrie, Hymn Before Action, Charge, Torches, Benedictus
Πιανιστική συνοδεία: Δήμητρα Κοκκινοπούλου

Μέρος Β’ | Φωνητικό Σύνολο

4 Μικρασιάτικα τραγούδια του Γιάννη Κωνσταντινίδη:  Ώρα καλή στην πρύμνη σου (Πόντου), Σε καινούργια βάρκα μπήκα (Βιθυνίας), Ρουμπαλιά Γαρουφαλιά (Βιθυνίας), Μια Σμυρνιά στο παραθύρι (Αιγαίου).

The shadow of your smile του J. Mandel

Σαξόφωνο: Δήμος Δημητριάδης  - Πιάνο: Λευτέρης Κορδής

Διδασκαλία και διεύθυνση: Δημήτρης Κτιστάκης 

Αίθουσα Εκδηλώσεων Ιονίου Ακαδημίας
20:15
Δείπνο

Cook’s Club, Κέρκυρα (Αναχώρηση Λεωφορείων από το Ξενοδοχείο Corfu Palace)

102η Τακτική Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων με τη συμμετοχή των Αντιπρυτάνεων του Προεδρείου της Συνόδου καθώς και της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023
09:00 – 09:30
Προσέλευση/Σύνδεση συμμετεχόντων/συμμετεχουσών

Αίθουσα 1 Corfu Palace
09:30 – 10:15
Α’ Συνεδρία

Τοποθετήσεις εκπροσώπων κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου

 1. Νικόλαος Φίλης, Τομεάρχης Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ 
 2. Χαρά Κεφαλίδου, Τομεάρχης Παιδείας ΚΙΝΑΛ–ΠΑΣΟΚ 
 3. Ιωάννης Δελής, Τομεάρχης Παιδείας ΚΚΕ 
 4. Δήμητρα Κρητικού, Τομεάρχης Παιδείας Ελληνικής Λύση 
 5. Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος, Τομεάρχης Παιδείας ΜέΡΑ25 
Αίθουσα 1 Corfu Palace
10:15 – 11:00
Β’ Συνεδρία

Περιφερειακή συνοχή και Ανώτατη Εκπαίδευση

 1. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων
 2. Ομ. Καθηγητής Οδυσσέας–Ιωάννης Ζώρας, Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 3. Ομ. Καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Υπουργείου Ανάπτυξης 
Αίθουσα 1 Corfu Palace
11:00 – 11:30
Διάλειμμα – Καφές

Αίθουσα 1 Corfu Palace
11:30 – 13:30
Γ’ Συνεδρία

Συζήτηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ)

 1. Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
 2. Αν. Καθηγητής Άγγελος Συρίγος, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης
 3. Καθηγητής Οδυσσέας–Ιωάννης Ζώρας, Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 4. Καθηγητής Περικλής Μήτκας, Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης
Αίθουσα 1 Corfu Palace
13:30
Ομαδική Φωτογράφιση | Ξενοδοχείο Corfu Palace

Αίθουσα 1 Corfu Palace
14:00 – 15:30
Γεύμα | Ξενοδοχείο Corfu Palace

Αίθουσα 1 Corfu Palace
15:30 – 16:30
Δ’ Συνεδρία

Χάρτα Αειφορίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων: προς μια ενιαία αντιμετώπιση θεμάτων αειφορίας των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Μεσογειακής Λεκάνης

 1. Μιχαήλ Σκούλλος, Ομότιμος Καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος και Ωκεανογραφίας ΕΚΠΑ 
 2. Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Προεδρεύων Συνόδου Κυπριακών Πανεπιστημίων
 3. Prof. Artan Hoxha, University of Tirana Rector, President of the Conference of Rectors of Albanian Universities
 4. Καθηγητής Περικλής Μήτκας, Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης
Αίθουσα 1 Corfu Palace
16:30 – 18:00
Ε’ Συνεδρία

Συμπεράσματα – Σύνταξη Ανακοίνωσης 102ης Συνόδου Πρυτάνεων

Αίθουσα 1 Corfu Palace
Με την Υποστήριξη
Ίδρυμα Κερκυραϊκής ΚληρονομιάςΊδρυμα Κερκυραϊκής Κληρονομιάς
Με τη Χορηγία
Με την Ευγενική Προσφορά
Πολυκατάστημα ΤριανταφύλλουΠολυκατάστημα Τριανταφύλλου

102η Σύνοδος Πρυτάνεων

Περισσότερα

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας